اجاق گاز فر

اجاق گاز فر به صورت اجاق گاز تک فر و دوفر تولید می شود. برخی از مدلهای اجاق گازهای فردار دارای 3 فر نیز هست اما بهترین اجاق گاز فردار ایران به اجاق لوفرا لوکاتی تعلق دارد