ظرفشویی

ماشین ظرفشویی ایستاده و مبله و رومیزی از انواع ظرفشویی تمام اتوماتیک است. حجم قرار گرفتن ظروف برای شستشو 6 نفر، 8 نفره، 10 نفره، 12 نفره، 13 نفره، 14 نفره، 15 نفره و 16 نفره است با برنامه های متعدد.