سشوار والرا از بی نقص ترین و بهترین سشوارهای جهان محسوب می شود که در انواع خیلی متنوع تولید می شود که شامل سشوارهای سالنی و سشوار بچه و خانگی می باشد.