پنکه انواع مختلفی از جمله پنکه ساده خانگی و سقفی دارد. پنکه های جدید خانگی توانایی برنامه ریزی دارند و به صورت کنترل دار نیز به بازار آمده است. بهترین مارک پنکه به مدیا و پارس خزر تعلق دارد.