کولر گازی در مدلهای ایستاده، پنجره ای و اسپیلت تولید می گردد. برخی از کولرگازیها گرم و سرد و برخی دیگر سرد تنها است. برخی از کولر گاز ها تک پنل و برخی دیگر دو پنل هستند.