کولر گازی 30000 امرسان با فناوری روز دنیا ساخته شده است و یکی از کم مصرف نرین کولرگازیهای ایرانی است. کولر گازی 30000 را برای مساحت 120 تا 150 متر استفاده می کنند.