اجاق گاز فردار لوفرا به دو صورت تولید ایران و تولید ایتالیا وجود دارد. اجاق گازهای لوفرای ایران با نام لوکاتی است که توسط شرکت عادل گاز تولید می گردد. اجاق گاز لوفرای ایتالیایی از کشور ایتالیا وارد می شود.