قیمت اجاق صفحه ای امرسان با در نظر گرفتن قمیت تک فروشی و عمده فروشی در نمایندگی امرسان به شرح زیر است. قیمتها همگی به روز می باشد.